FANDOM


day.78
Chapter 78 Cover Page
Chapter Information
Volume Volume 12
Characters on Cover Daiki Mamura
Suzume Yosano
Satsuki Shishio
Yuyuka Nekota
Monika Tsurutani
Nana Kameyoshi
Kotetsu Sarumaru
Manabu Inukai
Togyuu Minagawa
Chapter Chronology
Previous Next

day.78 is the seventy-eighth and final chapter of Hirunaka no Ryuusei.

Short SummaryEdit

Long SummaryEdit


NavigationEdit

All Chapters

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78